IMG_2292.JPG

Mgr. Bc. František Zimmel

ředitel školy

Devětsil je lesní mateřská škola a prvostupňová základní škola, které se nacházejí  v Kamenici u Prahy. Při Devětsilu jsou organizovány další akce jako letní příměstské tábory a volnočasové aktivity. Devětsil byl založen roku 2011. Školka i škola jsou registrovány v rejstříku MŠMT.
Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil je ucelený výchovný a vzdělávací koncept pro děti od 3 do 11 let. Ve spolupráci s rodiči podporujeme děti v budování jejich osobnosti, pomáháme jim v začleňování do společnosti a v počátcích procesu celoživotního učení. Vedeme děti ke zdraví a udržitelnému rozvoji.
V Devětsilu žijeme tady a teď, učíme se ze zkušenosti a snažíme se připravit na budoucí výzvy. Tvoříme zde náš jedinečný životní příběh.

CO JSOU SPOLEČNÉ PRINCIPY NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY


škol(k)a, kde je dětství plnohodnotnou součástí života
škol(k)a, kde se děti cítí bezpečně a dobře
škol(k)a, kde se rozvíjí osobnost dítěte
škol(k)a, kde se učí hodnotám, dovednostem a vědomostem
škol(k)a, kde děti prožívají radost ze svého úspěchu a rozvoje 
škol(k)a, která podporuje motivaci k celoživotnímu učení 
škol(k)a, kde se ve vztazích učíme vzájemnému respektu 
škol(k)a, kde je prostor pro individualitu i spolupráci
škol(k)a, kde jsou děti vedeny k odpovědnému přístupu ke zdraví
škol(k)a, kde jsou děti v každodenním kontaktu s přírodou
škol(k)a, kde je naplňován koncept udržitelného rozvoje
škol(k)a, kde se učíme chápat svět i sami sebe v souvislostech
škol(k)a, kde děti mají spoluúčast na rozhodování
škol(k)a, kde jsou živé tradice
škol(k)a, kde je podporován aktivní a zodpovědný přístup ke světu
škol(k)a, která děti podporuje v dobrém zvládání změn, a tak je připravuje na budoucnost

 

NA JAKÝCH VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH KONCEPTECH STAVÍME

Devětsil staví zejména na konceptu Respektovat a být respektován, Škola bez poražených, na konceptu prorůstového myšlení, na programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), Hejného matematice, badatelsky orientované výuce, projektové výuce a na formativním hodnocení. Dětem poskytujeme prostor a čas pro svobodnou hru. Učíme se číst splývavou metodou čtení. Píšeme písmem Comenia Script. V Devětsilu sledujeme, co je nového ve vzdělávání u nás i ve světě a kontinuálně se učíme. Náš výchovný a vzdělávací koncept neustále kultivujeme. 
 
P1160163_edited.jpg

V Devětsilu rosteme spolu.

PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY

malá věkově smíšená skupina

každodenní pobyt v přírodě

ve škole rozšířená výuka anglického jazyka

inovativní koncept výchovy a vzdělávání

respektující přístup

JAKÉ METODY A FORMY PRÁCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE POUŽÍVÁME?

- práce ve věkově smíšené skupině, protože je to přirozené a přínosné

- prožitkové učení, protože zážitek děti formuje víc než ústní sdělení nebo zobrazení


- svobodná hra, protože rozvíjí učení, prohlubuje přátelství, podporuje spokojenost, sebedůvěru a tvořivost, uvolňuje přetlak 


- individuální, párová a skupinová práce, protože jsme sami i spolu


- situační učení, protože se zaměřenou pozorností se učíme snadno


- spontánní sociální učení, protože učení nápodobou je přirozené


- komunitní kruh, protože rozvíjí sounáležitost, pocit bezpečí a schopnost vyslechnout a být vyslyšen


- učení v tematicky integrovaných blocích, protože svět spolu souvisí


- exkurze, protože svět je i za zázemím školky 


- storytelling, protože i náš život je jedinečný příběh 


- brainstorming, protože víc hlav si s problémem poradí tvořivěji


- myšlenková mapa, protože nám pomáhá přemýšlet a zároveň reflektovat proces našeho přemýšlení


- metakomunikace, protože nabízí vhled do myšlení druhého


- bezprostřední zpětná vazba, protože s ní je učení velice efektivní


- možnost chybovat beze strachu, protože chyba je přirozená součást učebního procesu


- sebehodnocení, protože v životě potřebujeme mít náhled sami na sebe


- práce s přínosným rizikem, protože překonáváním svých hranic rosteme


- místně ukotvené učení, protože naše bezprostřední okolí chceme přirozeně poznávat

- příprava a oslava tradičních svátků, protože umocňují prožitek ročního cyklu 

 

DENNÍ RYTMUS
Školka je otevřená od 8:00 do 16:00. Děti je možné ráno přivést v čase od 8:00 do 9:00. Vyzvedávání je možné ve 12:45, 14:45 či 16:00. 
08:00-09:00    příchody dětí/volná hra
09:00-09:30    ranní kruh 
09:30-10:00    dopolední svačina
10:00-12:00    volná hra a od cca 11:00 vzdělávací nabídka podle ŠVP
12.00-12.45    úklid podle potřeby; chystání na oběd, oběd
12:45-13:00    odchod dětí, chystání na odpočinek                               
13:00-14:30    odpočinek a klidové aktivity pro menší/odpočinek a čas pro předškoláky pro starší
14:30-14.50    odpolední svačina, odchod dětí
14:50-15:45    příprava a nabídka dílny 
15:45-15:55    úklid po dílně, úklid zázemí, děti si chystají věci na odchod
15:55-16:00    rozloučení v kruhu, odchod dětí


PROSTŘEDÍ
Školka se nachází v krajině s bohatým biotopem. V její bezprostřední blízkosti je louka, potoční niva, smíšený les a potok. V okolí je také mokřad, několik tůní, rybníků a pole. V docházkové vzdálenosti je budova základní školy Devětsil a centrum Kamenice, což školce umožňuje živé propojení s věkově staršími dětmi (často sourozenci) a zapojení do komunitního života obce. Zázemí školky tvoří zateplená maringotka s pergolou a teepee. Maringotka i teepee se dají vytopit. 
 

 

JAKÉ METODY A FORMY PRÁCE V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE POUŽÍVÁME?

- práce ve věkově smíšené skupině, protože je to přirozené a přínosné


- komunitní kruh, protože rozvíjí sounáležitost, pocit bezpečí a schopnost vyslechnout a být vyslyšen


- podpora dětí jako "vlastníků" svého učení, protože odpovědnost je jednou ze základních výzev


- sebevyhodnocování a průběžná zpětná vazba, protože učení posouvá vpřed


- prorůstové myšlení, protože učení je proces a chybami se také učíme


- strukturované slovní hodnocení, protože se z něho dá dozvědět více než z jedné známky


- seznámení s cíli, smyslem učení a kritérii úspěchu, protože pak se učíme zaměřeně


- děti si částečně určují náplň výuky samy, protože se tak učí stanovit si učební cíl


- hledání zdrojů motivace, protože nás energetizují a podporují naše konání


- dílny čtení a psaní, protože se učíme orientovat v textu, porozumět myšlenkám dalších lidí, vyjadřovat své myšlenky a tříbit si myšlení vůbec 


- badatelsky orientované vyučování, protože položit si otázku, formulovat hypotézu, prověřit ji pokusem a dojít k závěru uspokojí naši zvídavost a náš názor je podložený


- příroda jako školní učebna, protože příroda nás učí a posiluje


- exkurzní dny, protože někde se dá něco naučit lépe než ve škole


- komunikace s rodilým mluvčím angličtiny v reálných situacích, protože jednou půjdeme do světa 


- CLIL, protože výuka angličtiny se dá propojit s výukou jiného předmětu 


- projektové vyučování, protože život se skládá z dílčích projektů


- zážitková pedagogika, protože zážitek nás formuje víc než ústní sdělení nebo zobrazení


- pojmy po zkušenostech, protože pak dávají smysl


- metakomunikace, protože nabízí vhled do myšlení druhého


- diskusní kruhy, protože rozvíjí schopnost tříbit vlastní názory


- vrstevnické učení, protože spolužák může být i učitel


- individuální, párová a skupinová práce, protože jsme sami i spolu


- možnost volby postupu práce, protože i učení se vybraných slov tak může být efektivnější


- výchova k udržitelnému rozvoji, protože bez přírody se neobejdeme


- práce s přínosným rizikem, protože překonáváním svých hranic rosteme


- smysluplné a bezpečné využívání informačních a komunikačních technologií, protože žijeme v informačním věku


- školní slavnosti, protože společenství stmelují a reflektují koloběh proměn přírody a tradičních svátků 


- děti se podílí na tvorbě a vyhodnocování dodržování pravidel školního společenství a chodu školy

- svobodná hra, protože rozvíjí učení, prohlubuje přátelství, podporuje spokojenost, sebedůvěru a tvořivost, uvolňuje přetlak

DENNÍ RYTMUS
Škola je otevřená od 8:00 do 16:30. Děti je možné ráno přivést v čase od 8:00 do 8:30. Vyučování začíná v 8:30. Navazuje na něj družina. Během družiny mají děti vyhrazený čas na volnou hru. Část družiny tvoří vzdělávací nabídka různého zaměření. Družina končí v 16:30. Při škole jsou organizovány kroužky. 

 

PROSTŘEDÍ
Škola se nachází v budově obklopené zahradou s přírodními prvky (jezírko, vrbičková stavba, záhony…). V blízkosti školy je bohatý přírodní biotop - smíšený les, louky, potok, rybníky, niva. V okolí je také mokřad, několik tůní a pole. V docházkové vzdálenosti je lesní mateřská škola Devětsil a centrum Kamenice, což škole umožňuje živé propojení s věkově mladšími dětmi (často sourozenci) a zapojení do komunitního života obce. Vyrážíme na exkurze po okolí a do Prahy. 

 

DŮVODY, PROČ JSME VENKU 
 

- zlepšení vzdělávacích výsledků


- zvýšení zájmu o učení


- rozvoj životních dovedností


- podpora zdraví


- posílení dobrých vztahů mezi dětmi i s pedagogy


- vyšší spokojenost a míra motivace pedagogů; nástroj ochrany proti syndromu vyhoření


- zlepšení postoje k životnímu prostředí


a  k tomu všemu učení venku děti i pedagogy baví


Přínosy učení venku jsou opakovaně doloženy vědeckými výzkumy. Více zde: 
https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2017/08/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf

 
 

VÝUKA ANGLIČTINY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

 

Česko je krásná, ale malá země v srdci Evropy. Je nám dáno spolupracovat s blízkými i vzdálenějšími národy. Osvojení cizího jazyka znatelně zvyšuje naši praktickou svobodu. Pro své rozšíření (ať už jako rodný nebo osvojený jazyk) je angličtina cizím jazykem první volby.

Výuka angličtiny je od 1. ročníku značně rozšířená oproti standardu. Cílem je, aby v 5. ročníku děti mohly dosáhnout úrovně

A2 Společného evropského referenčního rámce

tabulka anglictina.jpg
Cambridge logo.png

K výuce angličtiny využíváme ucelený systém Super Minds Cambridge University Press.

Měřítkem pro ověření cílové jazykové úrovně bude školou organizovaná možnost složit jazykovou zkoušku A2 Key for Schools (dříve KEK) v rámci programu Cambridge English Qualification.

cambridce university.jpg
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

Jsme registrování v programu Skutečně zdravá škola.

Jako dodavatele jídla jsme vybrali společnost Česká jídelna, držitele stříbrného certifikátu Skutečně zdravá jídelna. Více o dodavateli obědů.

Cena obědů pro školní rok 2021/2022 je 65,-Kč/oběd.

unnamed.jpg
szj-stribro.png
 

CENÍK 

Školkovné v MŠ na školní rok 2022/2023

65.000,- Kč  5 dní v týdnu

46.500,- Kč  3 dny v týdnu

33.500,- Kč  2 dny v týdnu

Školné v ZŠ na školní rok 2022/2023

75.000,- Kč

Platby školkovného a školného jsou splatné ve dvou splátkách. Ceny jsou platné při uzavření smlouvy.

Pokud by cena škol(ko)ného měla být jedinou překážkou, oslovte nás. Škol(k)a může poskytnou sociální stipendium.