top of page
IMG_2292.JPG

Mgr. Bc. František Zimmel

ředitel školy

Devětsil je lesní mateřská škola a prvostupňová základní škola, které se nacházejí  v Kamenici u Prahy. Při Devětsilu jsou organizovány další akce jako letní příměstské tábory a volnočasové aktivity. Devětsil byl založen roku 2011. Školka i škola jsou registrovány v rejstříku MŠMT.
Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil je ucelený výchovný a vzdělávací koncept pro děti od 3 do 11 let. Ve spolupráci s rodiči podporujeme děti v budování jejich osobnosti, pomáháme jim v začleňování do společnosti a v počátcích procesu celoživotního učení. Vedeme děti ke zdraví a udržitelnému rozvoji.
V Devětsilu žijeme tady a teď, učíme se ze zkušenosti a snažíme se připravit na budoucí výzvy. Tvoříme zde náš jedinečný životní příběh.

CO JSOU SPOLEČNÉ PRINCIPY NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY


škol(k)a, kde je dětství plnohodnotnou součástí života
škol(k)a, kde se děti cítí bezpečně a dobře
škol(k)a, kde se rozvíjí osobnost dítěte
škol(k)a, kde se učí hodnotám, dovednostem a vědomostem
škol(k)a, kde děti prožívají radost ze svého úspěchu a rozvoje 
škol(k)a, která podporuje motivaci k celoživotnímu učení 
škol(k)a, kde se ve vztazích učíme vzájemnému respektu 
škol(k)a, kde je prostor pro individualitu i spolupráci
škol(k)a, kde jsou děti vedeny k odpovědnému přístupu ke zdraví
škol(k)a, kde jsou děti v každodenním kontaktu s přírodou
škol(k)a, kde je naplňován koncept udržitelného rozvoje
škol(k)a, kde se učíme chápat svět i sami sebe v souvislostech
škol(k)a, kde děti mají spoluúčast na rozhodování
škol(k)a, kde jsou živé tradice
škol(k)a, kde je podporován aktivní a zodpovědný přístup ke světu
škol(k)a, která děti podporuje v dobrém zvládání změn, a tak je připravuje na budoucnost

Společné principy

NA JAKÝCH VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH KONCEPTECH STAVÍME

Devětsil staví zejména na konceptu Respektovat a být respektován, Škola bez poražených, na konceptu prorůstového myšlení, na programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), Hejného matematice, badatelsky orientované výuce, projektové výuce a na formativním hodnocení. Dětem poskytujeme prostor a čas pro svobodnou hru. Učíme se číst splývavou metodou čtení. Píšeme písmem Comenia Script. V Devětsilu sledujeme, co je nového ve vzdělávání u nás i ve světě a kontinuálně se učíme. Náš výchovný a vzdělávací koncept neustále kultivujeme. 
Kotva 3
P1160163_edited.jpg

V Devětsilu rosteme spolu.

PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY

malá věkově smíšená skupina

každodenní pobyt v přírodě

ve škole rozšířená výuka anglického jazyka

inovativní koncept výchovy a vzdělávání

respektující přístup

JAKÉ METODY A FORMY PRÁCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE POUŽÍVÁME?

- práce ve věkově smíšené skupině, protože je to přirozené a přínosné

- prožitkové učení, protože zážitek děti formuje víc než ústní sdělení nebo zobrazení


- svobodná hra, protože rozvíjí učení, prohlubuje přátelství, podporuje spokojenost, sebedůvěru a tvořivost, uvolňuje přetlak 


- individuální, párová a skupinová práce, protože jsme sami i spolu


- situační učení, protože se zaměřenou pozorností se učíme snadno


- spontánní sociální učení, protože učení nápodobou je přirozené


- komunitní kruh, protože rozvíjí sounáležitost, pocit bezpečí a schopnost vyslechnout a být vyslyšen


- učení v tematicky integrovaných blocích, protože svět spolu souvisí


- exkurze, protože svět je i za zázemím školky 


- storytelling, protože i náš život je jedinečný příběh 


- brainstorming, protože víc hlav si s problémem poradí tvořivěji


- myšlenková mapa, protože nám pomáhá přemýšlet a zároveň reflektovat proces našeho přemýšlení


- metakomunikace, protože nabízí vhled do myšlení druhého


- bezprostřední zpětná vazba, protože s ní je učení velice efektivní


- možnost chybovat beze strachu, protože chyba je přirozená součást učebního procesu


- sebehodnocení, protože v životě potřebujeme mít náhled sami na sebe


- práce s přínosným rizikem, protože překonáváním svých hranic rosteme


- místně ukotvené učení, protože naše bezprostřední okolí chceme přirozeně poznávat

- příprava a oslava tradičních svátků, protože umocňují prožitek ročního cyklu 

 

DENNÍ RYTMUS
Školka je otevřená od 8:00 do 16:00. Děti je možné ráno přivést v čase od 8:00 do 9:00. Vyzvedávání je možné ve 12:45, 14:45 či 16:00. 
08:00-09:00    příchody dětí/volná hra
09:00-09:30    ranní kruh 
09:30-10:00    dopolední svačina
10:00-12:00    volná hra a od cca 11:00 vzdělávací nabídka podle ŠVP
12.00-12.45    úklid podle potřeby; chystání na oběd, oběd
12:45-13:00    odchod dětí, chystání na odpočinek                               
13:00-14:30    odpočinek a klidové aktivity pro menší/odpočinek a čas pro předškoláky pro starší
14:30-14.50    odpolední svačina, odchod dětí
14:50-15:45    příprava a nabídka dílny 
15:45-15:55    úklid po dílně, úklid zázemí, děti si chystají věci na odchod
15:55-16:00    rozloučení v kruhu, odchod dětí


PROSTŘEDÍ
Školka se nachází v krajině s bohatým biotopem. V její bezprostřední blízkosti je louka, potoční niva, smíšený les a potok. V okolí je také mokřad, několik tůní, rybníků a pole. V docházkové vzdálenosti je budova základní školy Devětsil a centrum Kamenice, což školce umožňuje živé propojení s věkově staršími dětmi (často sourozenci) a zapojení do komunitního života obce. Zázemí školky tvoří zateplená maringotka s pergolou a teepee. Maringotka i teepee se dají vytopit. 
 

LMŠ

JAKÉ METODY A FORMY PRÁCE V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE POUŽÍVÁME?

- práce ve věkově smíšené skupině, protože je to přirozené a přínosné


- komunitní kruh, protože rozvíjí sounáležitost, pocit bezpečí a schopnost vyslechnout a být vyslyšen


- podpora dětí jako "vlastníků" svého učení, protože odpovědnost je jednou ze základních výzev


- sebevyhodnocování a průběžná zpětná vazba, protože učení posouvá vpřed


- prorůstové myšlení, protože učení je proces a chybami se také učíme


- strukturované slovní hodnocení, protože se z něho dá dozvědět více než z jedné známky


- seznámení s cíli, smyslem učení a kritérii úspěchu, protože pak se učíme zaměřeně


- děti si částečně určují náplň výuky samy, protože se tak učí stanovit si učební cíl


- hledání zdrojů motivace, protože nás energetizují a podporují naše konání


- dílny čtení a psaní, protože se učíme orientovat v textu, porozumět myšlenkám dalších lidí, vyjadřovat své myšlenky a tříbit si myšlení vůbec 


- badatelsky orientované vyučování, protože položit si otázku, formulovat hypotézu, prověřit ji pokusem a dojít k závěru uspokojí naši zvídavost a náš názor je podložený


- příroda jako školní učebna, protože příroda nás učí a posiluje


- exkurzní dny, protože někde se dá něco naučit lépe než ve škole


- komunikace s rodilým mluvčím angličtiny v reálných situacích, protože jednou půjdeme do světa 


- CLIL, protože výuka angličtiny se dá propojit s výukou jiného předmětu 


- projektové vyučování, protože život se skládá z dílčích projektů


- zážitková pedagogika, protože zážitek nás formuje víc než ústní sdělení nebo zobrazení


- pojmy po zkušenostech, protože pak dávají smysl


- metakomunikace, protože nabízí vhled do myšlení druhého


- diskusní kruhy, protože rozvíjí schopnost tříbit vlastní názory


- vrstevnické učení, protože spolužák může být i učitel


- individuální, párová a skupinová práce, protože jsme sami i spolu


- možnost volby postupu práce, protože i učení se vybraných slov tak může být efektivnější


- výchova k udržitelnému rozvoji, protože bez přírody se neobejdeme


- práce s přínosným rizikem, protože překonáváním svých hranic rosteme


- smysluplné a bezpečné využívání informačních a komunikačních technologií, protože žijeme v informačním věku


- školní slavnosti, protože společenství stmelují a reflektují koloběh proměn přírody a tradičních svátků 


- děti se podílí na tvorbě a vyhodnocování dodržování pravidel školního společenství a chodu školy

- svobodná hra, protože rozvíjí učení, prohlubuje přátelství, podporuje spokojenost, sebedůvěru a tvořivost, uvolňuje přetlak

DENNÍ RYTMUS
Škola je otevřená od 8:00 do 16:30. Děti je možné ráno přivést v čase od 8:00 do 8:30. Vyučování začíná v 8:30. Navazuje na něj družina. Během družiny mají děti vyhrazený čas na volnou hru. Část družiny tvoří vzdělávací nabídka různého zaměření. Družina končí v 16:30. Při škole jsou organizovány kroužky. 

 

PROSTŘEDÍ
Škola se nachází v budově obklopené zahradou s přírodními prvky (jezírko, vrbičková stavba, záhony…). V blízkosti školy je bohatý přírodní biotop - smíšený les, louky, potok, rybníky, niva. V okolí je také mokřad, několik tůní a pole. V docházkové vzdálenosti je lesní mateřská škola Devětsil a centrum Kamenice, což škole umožňuje živé propojení s věkově mladšími dětmi (často sourozenci) a zapojení do komunitního života obce. Vyrážíme na exkurze po okolí a do Prahy. 

DŮVODY, PROČ JSME VENKU 
 

- zlepšení vzdělávacích výsledků


- zvýšení zájmu o učení


- rozvoj životních dovedností


- podpora zdraví


- posílení dobrých vztahů mezi dětmi i s pedagogy


- vyšší spokojenost a míra motivace pedagogů; nástroj ochrany proti syndromu vyhoření


- zlepšení postoje k životnímu prostředí


a  k tomu všemu učení venku děti i pedagogy baví


Přínosy učení venku jsou opakovaně doloženy vědeckými výzkumy. Více zde: 
https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2017/08/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf

Proč venku