„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla.“

Johann Wolfgang Goethe

Společně s rodiči jsme průvodci dětí na objevných cestách do jejich nitra a okolního světa. Podporujeme děti v tom, aby si uměly najít pevnou půdu pod nohama a měly odvahu rozletět se za svými sny.

Přednosti naší školy:

 • škola s inovativní koncepcí vzdělávání
 • malá škola s rodinnou atmosférou
 • nízký počet dětí ve věkově smíšené třídě
 • vytváříme respektující prostředí
 • každodenní pobyt v přírodě
 • nadstandardní výuka anglického jazyka
 • škola otevřená rodičům, rodinám dětí a místní komunitě
 • škola se zdravou stravou

Jaké hodnoty vyznáváme?

Věříme, že škola Devětsil je společenstvím pro zušlechťování vztahu k sobě samému, k jiným lidem a přírodě. V Devětsilu prožíváme plnost času - žijeme tady a teď, známe své kořeny a snažíme se umět postavit novým výzvám. Vycházíme z toho, že učit se je naší přirozeností. Proces učení podporujeme vytvářením vhodných podmínek.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program ZŠ Devětsil s názvem „Kořeny a křídla“ je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a inspiruje se řadou domácích i zahraničních vzdělávacích konceptů. Ve školním roce 2015/2016 škola prošla úspěšně hodnocením České školní inspekce (inspekční zpráva).

Třídu tvoří malá skupina dětí, kde je prostor pro individualitu a spolupráci. Třídy jsou smíšené (spojení dvou ročníků do třídy).

Pedagogové jsou v roli průvodců dětí na cestě ke spokojenému životu. Kritériem pro jejich výběr jsou zkušenosti, ochota zdokonalovat se a nadšení pro práci s dětmi. Ve školním roce 2018/2019 ve škole působí šest průvodců.

Rozvíjíme osobnost dětí všestranně – po stránce fyzické, emocionální, sociální a kulturní. Výuka často probíhá venku. Využíváme zahrady nebo možností rozmanitého biotopu v sousedství školy (smíšený les s balvany, louky, rybníky a pole). Výuka je doplňována exkurzemi (za chovateli, řemeslníky, na kulturní a přírodovědné akce…). Do výuky příležitostně zapojujeme i rodiny žáků. Škola dbá o jazykovou vybavenost dětí. Kultivuje jejich mateřský jazyk a v nadstandardním rozsahu je tu vyučován anglický jazyk. Jeden z průvodců je rodilým mluvčím angličtiny.

Snažíme se vést děti k sebevyhodnocování. To je doprovázeno zpětnou vazbou pedagoga ve formě slovního hodnocení, které je zaměřeno na činnost nebo na chování, nehodnotí však osoby. Děti si vedou tzv. portfolio - složku záznamů, které svědčí o individuálním učebním pokroku. Portfolia jsou podkladem pro pravidelné tripartitní hovory (dítě - rodič - pedagog).

Jsme živým společenstvím dětí, pedagogů, rodičů a dalších rodinných příslušníků zapsaných dětí. Usilujeme o navazování a rozvoj dobrých vztahů také v rámci širší kamenické komunity. Některé akce školy obohacují veřejný život celé obce Kamenice.

Vzdělávací koncepce

 • škola, kde se děti cítí bezpečně a dobře
 • škola, kde je dětství plnohodnotnou součástí života
 • škola, která podporuje vnitřní motivaci k celoživotnímu učení
 • škola, kde se učí vědomostem, dovednostem i hodnotám
 • škola, kde je prostor pro individualitu i spolupráci
 • škola, kde panuje vzájemný respekt ve vztahu pedagogů, dětí a rodičů
 • škola, kde panuje respekt k přírodě
 • škola, kde děti mají spoluúčast na rozhodování
 • škola, kde se děti učí odpovědnosti
 • škola, kde se učíme chápat svět i sami sebe v souvislostech
 • škola, kde jsou děti v každodenním kontaktu s přírodou
 • škola, kde jsou živé tradice
 • škola, kde je podporován aktivní přístup
 • škola, která reflektuje rychlé proměny dnešního světa
 • škola, která se zajímá o vědecké výzkumy a důkazy
 • škola, kde průvodci a děti rostou společně

Výchovné a vzdělávací strategie

 • práce ve věkově smíšené skupině, protože je to přirozené a přínosné pro sociální rozvoj dětí
 • vedení komunitního kruhu, protože chceme cítit sounáležitost a učíme se vyslechnout a být vyslyšeni
 • zážitková pedagogika, protože zážitek nás formuje víc než teorie
 • Hejného matematika, protože nás vede k myšlení a baví nás
 • dílny čtení a psaní, protože se učíme orientovat v textu, porozumět myšlenkám dalších lidí, vyjadřovat své myšlenky a třibit si myšlení vůbec
 • badatelsky orientované vyučování, protože položit si otázku, formulovat hypotézu, prověřit ji pokusem a dojít k závěru uspokojí naši zvídavost a náš názor je podložený
 • příroda jako školní učebna, protože příroda nás učí a posiluje
 • exkurzní dny, protože někde se dá něco naučit lépe než ve škole
 • komunikace s rodilým mluvčím angličtiny v reálných situacích, protože jednou půjdeme do světa
 • CLIL, protože výuka angličtiny se dá propojit s výukou jiného předmětu
 • projektové vyučování, protože život se skládá z dílčích projektů
 • práce v tematicky integrovaných blocích, protože svět spolu souvisí
 • prorůstové myšlení, protože učení je proces a chybami se také učíme
 • vrstevnické učení, protože spolužák může být i učitel
 • podpora dětí jako "vlastníků" svého učení, protože odpovědnost je jednou ze základních výzev
 • sebevyhodnocování a průběžná zpětná vazba, protože učení posouvá vpřed
 • slovní hodnocení, protože se z něho dá dozvědět více než z čísla
 • seznámení s cíli, smyslem učení a kritérii úspěchu, protože pak se učíme zaměřeně
 • hledání vnitřní motivace k činnostem, protože tato motivace je trvalejší než vnější
 • školní slavnosti, protože společenství stmelují a reflektují koloběh proměn přírody a tradičních svátků