Lesní mateřská škola Devětsil zajišťuje vzdělání a výchovu dětí od 3 do 7 let zaměřenou na harmonický, duševní a tělesný rozvoj předškoláka.

Školka nabízí celodenní provoz skupině 15 dětí vždy v doprovodu 2 pedagogů. Ideovým zdrojem pro vzdělávací a výchovný program je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, koncept Respektovat a být respektován, waldorfská a lesní pedagogika. Cílem je zajistit dětem během pobytu ve školce spokojené dětství a umožnit jim - díky celoročnímu kontaktu s přírodou a vedení aktivního komunitního života - prožitek světa v souvislostech, který je podpoří na cestě zdravého respektu k sobě i ostatním.

Jak se učíme

Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, který je realizován následujícími prostředky:

DĚTI SI HRAJÍ A UČÍ SE V PRAVIDELNÉM CELOROČNÍM KONTAKTU S PŘÍRODOU

Děti pozorují místo v přirozeném dosahu zázemí školky. Poznají, jaké na tomto místě panují vztahy mezi rostlinami, zvířaty, člověkem a neživou přírodou. Zažijí proměnu tohoto místa v průběhu ročního cyklu. Nahlédnou zákonitosti přírody a to, jaké v ní sami zaujímají místo. Pochopí propojenost vzájemných vztahů. Učí se celostnímu pohledu na svět.

DĚTI SE UČÍ VŠEMI SMYSLY

Děti prožívají místo všemi 5 smysly. Pozorují dění na místě, cítí jeho vůně, sbírají jedlé plody, poznávají hmatem struktury přírodnin, naslouchají zvukům. Učí se prožít ticho a být citlivější k mluvenému slovu.

DĚTI ZAŽÍVAJÍ ŽIVLY

Děti se brodí potokem nebo staví přehradu v louži po dešti. Pomáhají rozdělat oheň v kamnech nebo na ohništi. Modelují z hlíny, staví z kamenů. Pouštějí draky, staví větrníky.

DĚTI SE UČÍ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Děti staví domek z větvoví a kamenů (nejen ze stavebnice), balancují na kládě (namísto na kladině), ryjí v zemi (nejen na pískovišti), navlékají jeřabiny (nejen korálky)… Děti prostřednictvím přirozených podnětů rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Hra s nestrukturovanými přírodninami u dětí rozvíjí fantazii a kreativitu.

DĚTI SE UČÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Skupina 15 dětí doprovázená 2 dospělými průvodci tvoří společenství, které se zná. Je zde reálný prostor pro individualitu a spolupráci. Pobyt v přírodě u dětí podporuje vzájemnou všímavost, ohleduplnost, schopnost komunikace a skupinové řešení problémů. Snažíme se naučit vzájemnému respektu. Inspirací je nám koncept Respektovat a být respektován.

DĚTI JSOU PŘÍRODOU POSILOVÁNY

Podle výzkumů pobyt v přírodě u dětí podporuje odolnost vůči nemocem, otužilost, vytrvalost a schopnost koncentrace. Pobyt dětí v přírodě přispívá ke snižování nadváhy. Děti se učí pohybovat v rozmanitém terénu, dávat si na sebe pozor, a tak může být pobyt v přírodě také prevencí proti úrazům.

Výzkumy a studie o vlivu pohybu a pobytu v přírodě, Mgr. Magdaléna Kapuciánová

https://www.lesnims.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=74

DĚTI PROŽÍVAJÍ RYTMUS PŘÍRODY

Rytmus je pro dítě jedním ze zdrojů životní jistoty. Něco, na co se dítě může spolehnout. Pobyt v lesní školce se odvíjí v nejširším měřítku v rytmu přirozených ročních proměn, v rytmu příprav a oslav tradičních svátků. V nejužším denním rytmu se střídají odpočinkovější a aktivnější činnosti, řízené a neřízené činnosti.

Roční rytmus

Nejširším rytmem v prostředí lesní školky je rytmus přírodních změn v průběhu roku. Jeho výrazem je oslava tradičních svátků našich předků. Na oslavu svátku se děti připravují, žijí očekáváním a naplněním, když svátek vyvrcholí.

Podzim: zpracování sklizně/martinská slavnost, advent/korálky z jeřabin, pouštění draků, závěsné pohyblivé objekty z přírodnin, větrníky, řetězce z listí

Zima: přikrmování zvěře, práce s vlnou, tkaní na rámu, vyšívání, výroba svíček/Vánoce, masopust/stavění jesliček, výroba ozdob a dárků, vánoční hra, výroba kalendářů, výroba masopustních masek

Jaro: setba, navštívení mláďátek, otvírání studánek/ vynášení Morany, Velikonoce/hra v kuličky, výroba píšťalky a pomlázky, zdobení kraslic, výroba ptáčků z vizovického těsta nebo vlny

Léto: sběr bylin a plodů lesa, dožínky/svatojánská slavnost, dožínková slavnost/výroba herbáře, pletení věnečků, tanec, dožínkový věnec

Každý rok je věnován průřezovému tématu (např. živly kolem nás a v nás, práce v životě člověka …). Toto téma je rozvíjeno v denním programu a v souvislosti s ním jsou pořádány exkurze, kulturní návštěvy a výlety.

Denní rytmus

Tady je příklad průběhu dne v lesní školce:

08:00 – 09:00 příchody dětí, setkání s pedagogy, volná hra

09:00 – 09:30 Ranní kruh: pozdrav, komunitní kruh, pravidla

09:30 – 10:00 společné jídlo, téma denního programu, výběr místa v přírodě

10:00 – 12:00 přesun na místo, řízené a neřízené aktivity, návrat do zázemí

12:00 – 12:45 hygiena, příprava na oběd, oběd, sklízení, vyzvedávání dětí

12:45 – 14:30 příprava na odpočinek, rekapitulace dopoledního programu, pohádka, odpočinek, svačina

14:30 - 15:45 odpolední dílna (hudebně-dramatická, rukodělná, přírodovědná)

obsahově navazující na hlavní dopolední program

(po chladnou část roku mohou odpolední dílny probíhat v dostupné budově)

15:45 - 16:00 úklid, vyzvedávání dětí

Denní aktivity jsou cíleně chystány tak, aby byl u dětí podpořen rozvoj tzv. klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro to, aby dnešní člověk vedl spokojený život. V etapě předškolního vzdělávání jsou položeny základy těchto kompetencí, které jsou pak celoživotně nadále rozvíjeny. Těmito kompetencemi jsou: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské. Příkladem rozvoje komunikativní, sociální kompetence a kompetence k řešení problémů v denní aktivitě je třeba dramatizace konfliktní situace, kdy se děti vystřídají v rolích konfliktních stran, zkusí vyjádřit postoj těchto stran a navrhnou způsob řešení situace.